Спеціальності

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Спеціальність 126 «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Освітня програма – «Інформаційні системи та технології»

Рівень вищої освіти: Бакалавр

Термін навчання: 4 роки, 2 (3) роки за скороченою програмою

Кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та технологій (Bachelor of Information Systems and Technology)

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, що вміють створювати інформаційні системи у різних галузях людської діяльності; проектувати та розробляти програмне забезпечення таких систем.

Працевлаштування: Випускники освітньої програми можуть працювати у сфері інформаційних технологій, комунікації та управління ІТ-проектами: IT компанії, фінансові компанії, страхові компанії, державні установи, консультування:

 1. Фахівець з інформаційних технологій
 2. Фахівець з розроблення комп'ютерних програм

Чому варто поступати на цю освітню програму?

Сьогоднішній світ перейшов  на новий етап життя, де головну роль виконує інформація, а також економіка, що будується на ній. Сучасний розвиток інформаційного суспільства безпосередньо пов'язаний з необхідністю збору, обробки і передачі величезних об'ємів інформації, перетворенням інформації у товар, як правило, значної вартості. Це стало причиною глобального переходу від індустріального суспільства до інформаційного. Саме тому освітня програма  «Інформаційні системи та технології» направлена на  вивчення:

– теоретичних і методологічних основ та інструментальних засобів створення і використання інформаційних технологій у різних галузях людської діяльності;

– принципів оптимізації та моделей, методів прийняття рішень при створенні інформаційних систем різного призначення;

– інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління; сучасних технологій проектування та розробки програмного забезпечення;

– технологій та методів проєктування інформаційних систем;

– апаратних засобів створення і підтримки сучасних інформаційних мереж.

Типові завдання діяльності фахівця з інформаційних систем та технологій:

– Інформаційно-аналітична підтримка бізнес-процесів інформаційних систем.

– Розроблення проєктів інформаційних систем.

– Розроблення консультаційних проєктів у сфері інформатизації.

– Упровадження проєкту інформаційної системи на конкретному об’єкті.

– Супровід та експлуатація інформаційних системи та інформаційних технологій.

– Навчання користувачів інформаційної системи та інформаційних технологій.

– Проєктування технологічного процесу збирання, оброблення, збереження та передавання інформації.

Освітня програма «Інформаційні системи та технології» надає величезні можливості для успішної кар’єри, системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях інформаційних систем та технологій.

Спеціальність 172 «ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА»

Освітня програма – «Мережеві та Інтернет технології»

Рівень вищої освіти: Бакалавр

Термін навчання: 4 роки, 2 (3) роки за скороченою програмою

Кваліфікація: Бакалавр з електронних комунікацій та радіотехніки (Bachelor of Electronic Communications and Radio Engineering)

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, що вміють проектувати, модернізувати та налагоджувати інфокомунікаційні мережі у різних галузях людської діяльності в тому числі і Інтернету речей.

Працевлаштування: Випускники освітньої програми можуть працювати у сфері електронних комунікацій та зв’язку: IT компанії, мережі операторів фіксованого та мобільного зв’язку, державні установи, консультування на  

 • Фахівець інфокомунікацій
 • Фахівець із конфігурованої комп'ютерної системи

Чому варто поступати на цю освітню програму?

Сучасне життя важко собі уявити без доступного та якісного зв’язку в усіх сферах діяльності людини. Інформаційне суспільство базується на зборі, обробці, передачі великих обсягів даних (Big Data) для реалізації концепції Інтернету речей, розумних будинків та міст. В усіх галузях економіки важливим є використання сучасних мережевих технологій для надання надійного доступу до Internet. Саме тому освітня програма  «Мережеві та Інтернет технології» направлена на  вивчення:

– базових методів, способів та засобів  отримання, передавання, обробки та зберігання інформації;

– принципів комп’ютерного моделювання пристроїв, систем Інтернету речей з використанням універсальних пакетів прикладних програм;

– сучасних технологій та протоколів передачі даних, процедур, що використовуються в телекомунікаційних системах;

– технологій та методів проектування інфокомунікаційних систем;

– технологій передачі транспортних мереж і мереж доступу, принципів інтеграції мережних технологій і комп'ютерно-телефонної інтеграції, обладнання сучасних цифрових систем комутації;

- методів оптимізації та модернізації існуючих систем фіксованого та мобільного зв’язку.

Типові завдання діяльності фахівця з електронних комунікацій:

– Аналітика та оптимізація процесів систем електронних комунікації.

– Розроблення проектів інфокомунікаційних мереж.

– Діагностування комутаційного та термінального обладнання.

– Налагодження та експлуатація обладнання комутації.

– Супровід проєктів синтезу, оптимізації та модернізації систем зв’язку.

– Визначення місцезнаходження дефектів в абонентських та з’єднувальних лініях.

– Проєктування технологічного процесу збирання, оброблення, збереження та передавання інформації.

Освітня програма «Мережеві та Інтернет технології» надає величезні можливості для успішної кар’єри, системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях електронних комунікацій.

Спеціальність 174 «АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ  ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКА»

Освітня програма – «Системна інженерія - Інтернет речей»

Рівень вищої освіти: Бакалавр

Термін навчання: 4 роки, 2 (3) роки за скороченою програмою

Кваліфікація: Бакалавр з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки за освітньо-професійною програмою «Системна інженерія -  Інтернет речей»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, які поєднують поглиблене вивчення фундаментальних дисциплін з вивченням професійно-орієнтованих дисциплін, знання яких дозволяє створити промисловий (або Індустріальний) Інтернет Речей (Industrial Internet of Things, IIoT), який вважається ключовою технологією «Industry 4.0».

Працевлаштування: Бакалаври з системної інженерії успішно працюють на посадах:

 • менеджерів програмних проектів;
 • адміністраторів інформаційних комп'ютерних систем та мереж;
 • інженерів з керування й обслуговування систем;
 • фахівців у сфері захисту інформації;
 • професіоналів в галузі обчислювальних систем;
 • розробників обчислювальних систем;
 • розробників смарт (“розумних”) пристроїв;
 • інженерів-робототехніків;
 • архітекторів “розумних” систем;
 • аналітиків даних.

Протягом останніх декількох років застосування технологій Інтернету речей (IoT), Великих даних і Аналітики для промислової автоматизації все частіше обговорюється в усьому світі. Загальна мета - поліпшити продуктивність виробничої лінії, знизити операційні витрати і скоротити час відгуку на індивідуальні вимоги клієнтів. Відбувається зміна парадигми до централізованого масового виробництва. Але тепер, коли стають доступними IT-технології, такі як IoT, Великі дані і Аналітика, можлива зміна виробництва недорогих, персоналізованих замовлень.

Освітня програма «Системна інженерія – Інтернет речей»  базується на загальновідомих та спеціальних знаннях, результатах сучасних наукових досліджень в галузях інформаційних технологій, комп’ютерні наук, комп’ютерної інженерії, автоматики і комп’ютерно-інтегрованих технологій та програмування та орієнтує на актуальну спеціалізацію. Програма акцентується на розробці пристроїв інтернету речей, оснащення вбудованими комп'ютерами та сенсорами предметів побуту, систем управління рухомими об’єктами (WEB – орієнтованих), вузлів технологічних процесів, обробці інформації, що надходить із навколишнього середовища, її обміном, накопиченням і аналізом, з метою реалізації систем «розумне місто» та «розумний будинок».

Сьогодні, коли провідні світові фірми активно включаються в Індустрію 4.0, що характеризується повністю автоматизованими виробництвами, на яких управління всіма процесами здійснюється в режимі реального часу і з урахуванням мінливих зовнішніх умов, такий напрям стає дедалі актуальнішим.

В процесі навчання ви пройдете такі профільні дисципліни, як «Основи програмування», «Основи наукових досліджень і технічної творчості», «Теорія автоматичного керування», «Алгоритми та структури даних», «Основи електротехніки», «Системний аналіз процесів управління», «Організація баз даних», «Основи електроніки», «Цифрова і аналогова схемотехніка», «Сенсори та виконавчі механізми», «Методи і засоби штучного інтелекту», «Основи промислових систем автоматики», «Комп'ютерні мережі», «Основи WEB-розробки», «Проектування web-орієнтованих систем управління», «Основи теорії надійності і технічної діагностики систем», «Розпізнавання та ідентифікація об'єктів», «Організація промислових комунікацій», «Проектування інтернет речей», «Хмарні технології».

Освітня програма «Системна інженерія – Інтернет речей» надає величезні можливості для успішної кар’єри, системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Випускники можуть займати посади керівника в підрозділах з обслуговування комп’ютеризованих систем автоматики; брати участь у розробці програмного і апаратного забезпечення систем керування; працювати в науково-дослідних, проектно-конструкторських інститутах та на промислових підприємствах автоматизації, які впроваджують Індустрію 4.0 в різних галузях виробництва, в службах обслуговування інформаційних технологій.

 

Освітня програма «Програмне забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем»

Рівень вищої освіти: Бакалавр

Термін навчання: 4 роки, 2 (3) роки за скороченою програмою

Кваліфікація: Бакалавр з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки за освітньо-професійною програмою «Програмне забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем»

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних до розроблення нових і вдосконалення існуючих систем управління технологічними об’єктами і процесами із застосуванням сучасних програмно-технічних комплексів, засобів автоматизації і новітніх технологій, здатних виконувати комплексний аналіз технологічних об’єктів, обґрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації, розробляти, тестувати та супроводжувати програмне забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем.

Працевлаштування: Випускники ОП мають широкі можливості працевлаштування, а саме:

 • Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій;
 • Техніки обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
 • Технік із конфігурованої комп'ютерної системи;
 • Технік з автоматизації виробничих процесів;
 • Техніки-програмісти;
 • Технік із системного адміністрування;
 • Фахівець з інформаційних технологій;
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • Фахівець з розроблення комп'ютерних програм;
 • Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом;
 • Інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики;
 • Конструктор комп'ютерних систем.

В процесі навчання здобувачі освіти вивчають  технічне, програмне, інформаційне та організаційне забезпечення WEB-орієнтованих систем управління технологічними об’єктами і процесами у різних галузях із застосуванням сучасної мікропроцесорної і комп’ютерної техніки, програмованих логічних контролерів, спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та новітніх інформаційних технологій на базі апаратно-програмних засобів світових виробників.

В процесі навчання здобувачі вищої освіти отримують знання та практичні навики роботи із сучасними програмними пакетами і середовищами систем автоматизованого проектування (САПР), компонентами комп’ютеризованих систем управління та автоматики, промислового зв’язку, мають можливість користуватися в дослідно-конструкторській діяльності апаратно-програмними засобами і лабораторним обладнанням провідних світових виробників (Siemens, Phoenix Contact, HoneyWell) для вирішення науково-технічних задач в рамках промислової революції «Industry 4.0».

Акцент освітньої програми «Програмне забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем» зроблений на формуванні фахівця, здатного до вирішення задач проєктування нових і вдосконалення існуючих систем управління, розробки та супроводу програмного забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем на базі новітніх технологій та концепції «Industry 4.0».

Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з проєктування технічних засобів та створення програмного забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем на базі концепції «Industry 4.0», що включає (засоби моделювання і цифровізації виробництва, управління локальними і глобальними базами даних, хмарні (cloud) обчислення, WEB-орієнтовані системи моніторингу і управління, робототехніку, компоненти кіберзахисту систем).

Діяльність фахівців направлена на розробку, реалізацію, впровадження та дослідження:

 • складних розподілених WEB-орієнтованих систем управління технологічними об’єктами;
 • мікропроцесорних компонентів і систем управління та автоматики;
 • комп'ютеризованих локальних систем та мереж на базі PLC;
 • методів і засобів технічної діагностики обладнання і систем;
 • систем промислового зв’язку ;
 • програмних продуктів на основі сучасних інформаційних технологій;
 • систем управління базами даних;
 • технологій віртуалізації компонентів систем управління і «cloud» технологій;
 • засобів моделювання та імітації інформаційних процесів для реалізації концепції цифрового виробництва.

В процесі навчання здобувачі вищої освіти отримують знання та практичні навики роботи із сучасними програмними пакетами і середовищами систем автоматизованого проектування (САПР), компонентами комп’ютеризованих систем управління та автоматики, промислового зв’язку, мають можливість користуватися в дослідно-конструкторській діяльності апаратно-програмними засобами і лабораторним обладнанням провідних світових виробників (Siemens, Phoenix Contact, HoneyWell) для вирішення науково-технічних задач в рамках промислової революції «Industry 4.0».

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Спеціальність 174 «АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ  ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТОТЕХНІКА»

Освітня програма – «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

Рівень вищої освіти: Другий магістерський рівень

Термін навчання: 1 рік 4 місяці 

Кваліфікація: Магістр з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки за освітньо-професійною програмою «Програмне забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем»v

Акцент програми зроблений на формуванні фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації, діагностування та супроводження складних комп’ютеризованих систем управління та автоматики і їх компонентів з врахуванням завдань, що стоять перед Industry 4.0.   

В процесі підготовки фахівці отримують знання: з розробки, зокрема інформаційного, математичного та програмного забезпечення, експлуатації та діагностування комп’ютеризованих системи управління та автоматики; з проектування і розробки складних WEB-орієнтованих (розподілених) систем управління на базі сучасних апаратно-програмних засобів, з розробки систем людино-машинного інтерфейсу, у тому числі реального часу, та розробки прикладного програмного забезпечення промислових контролерів.

Працевлаштування: Магістр за освітньою-професійною програмою «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» має можливість працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності. Професійні назви робіт за класифікатором професій ДК 003:2010:

- головний фахівець з автоматизованих систем керування (1237.1);

- начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів (1237.2);

- інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики, інженер з автоматизованих систем керування виробництвом, інженер з комп’ютерних систем (2131.2);

- молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант -галузь інженерної справи (2149.1);

- програміст прикладний, програміст системний (2132.2);

- асистент (2310.2);

- викладач професійно-технічного навчального закладу (2320);

- державний експерт (2419.3)