Жуган Лідія Іллівна


Жуган Лідія Іллівна народилася 13 лютого 1938 року в м.Калiнiн.

В 1961 роцi закiнчила електромеханiчний факультет Ленiнградського полiтехнiчного iнституту iм.М.I.Калiнiна. Отримала спецiальнiсть iнженера-електрика.

Працювала: iнженером СКБ Рижського електромеханiчного заводу (1961р.); науковим спiвробiтником Дiпровуглебурмаш в м.Карагандi (1961-1964 роки); асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри автоматизацiї виробничих процесiв Карагандинського полiтехнiчного iнституту (1962-1982 роки), доцентом кафедри органiзацiї i управлiння виробництвом IФIНГ (1982-1983 роки), доцентом кафедри автоматизацiї виробничих процесiв (1983-1986  роки). З червня 1986 року по листопад 1993 року - завiдувач кафедри, а з листопада 1993 р. по вересень 1995 року професор  кафедри. З жовтня 1995 року працює доцентом кафедри автоматики, контролю та дiагностики систем атомної енергетики Обнiнського iнституту атомної енергетики (Росiя).

В 1970 роцi захистила кандидатську дисертацiю на тему: «Розробка САУ рухом бурового снаряду, орiєнтованого на межу «вугiлля-порода»» за спецiальнiстю - автоматизацiя виробничих процесiв в гiрничiй промисловостi.

В 1971 роцi отримала диплом доцента кафедри автоматизацiї виробничих процесiв.

Автор 60 наукових робiт, в тому числi 6 винаходiв.

Під час її завідування викладацький склад кафедри продовжує поповнюватися. З СКТБ «Надра» переходять к.т.н. Малько О.Г., к.т.н. Доценко Р.В., інженери: Плотніков В.Г., Бурбело М.І., Медвідь Ю.М., а також повертається випускник кафедри Петришин Л.Б. З січня 1988 року з кафедри прикладної математики переходять д.т.н., доцент. Николайчук Я.М. та к.т.н. Іщеряков С.М.