Николайчук Ярослав Миколайович


У листопаді 1993 року, відповідно до наказу по інституту за № 168/3 від 28 жовтня, завідувачем кафедри призначається професор кафедри, д.т.н., доцент Николайчук Я.М.

Николайчук Ярослав Миколайович народився 21 вересня 1943 року в м. Надвiрна.  Пiсля закiнчення школи з 1960 по 1962 рiк працював слюсарем КВП та механiком по обслуговуванню обчислювальних машин в Надвiрнянськiй конторi розвiдувального бурiння. В цей же перiод закiнчив Ленiнградську школу по ремонту обчислювальних машин. В 1962 р. почав педагогiчну дiяльнiсть в iндустрiальному технiкумi (м. Надвiрна), де читав курс «Обчислювальнi машини».

З 1962  по 1966 рiк навчався у Львiвському полiтехнiчному iнститутi за спецiальностями бурiння нафтових i газових свердловин (1962-1964 р.р.) та автоматизацiя видобутку, пiдготовки, транспорту та зберiгання нафти i газу (1964-1966 р.р.).

Працював: асистентом кафедри електротехнiки IФIНГ (1967-1972 роки); навчався в аспiрантурi при кафедрi IВТ i ПЕ (1972-1976); працював асистентом (1976-1980 роки) та доцентом кафедри прикладної математики (1980-1990 роки), доцентом кафедри автоматики i телемеханiки (сiчень 1991р.-серпень 1991р.), професором кафедри (серпень 1991р.-листопад 1993р.), а з листопада 1993р. по квiтень 1994р. - завiдувач кафедри. Починаючи з квiтня 1994р. i по червень 2008 року працював на посадi професора кафедри. Останніх чотири року – за сумісництвом.

В 1979 роцi захистив кандидатську дисертацiю на тему: «Розробка i дослiдження ефективних методiв i пристроїв формування повiдомлень для низових мереж АСУТП (стосовно до промислових бурових установок)».

В 1989 роцi захистив докторську дисертацiю на тему: «Розробка теорiї i комплексу технiчних засобiв формування, передачi i обробки повiдомлень в  низових обчислювальних мережах автоматизованих систем».

Отримав диплом професора по кафедрі автоматики i телемеханiки 27.08.93 р.

Автор бiльше 250 наукових праць, в тому числi 36 винаходiв.

Пiд його керiвництвом на той час були захищені 1 докторські i 13 кандидатських дисертаций.

Дiйсний член Української академiї наук нацiонального прогресу.